Author - Amos Baryashaba

Internal Job Advert No.1/2020

Mbarara University of Science and Technology has received funds from Government of Uganda to recruit staff to fill critical vacancies in the University.  Management has allocated the funds to fill critical staffing gaps in the faculties of Medicine, Science, and Applied Sciences and Technology; and the Library Applications are invited from suitably qualified serving members of staff of MUST to fill the following vacancies. Applicants are required to submit their applications accompanied by detailed CVs, copies of all relevant academic [...]

Ebirikukwata aha kakooko ka SARS-CoV-2 ningashi Corona vairasi.

SARS-CoV-2 ningashi Corona virus niyo vairasi erimu nerwaaza oburwaire bw'ekihiinzi n'enkorora omunsi yoona. Akakooko aka tikahuriire ngu kaine amagara. Kureka kakozirwe otuntu otwepakiire hamwe. Otwe tuntu ku turikuhika omu mubiri turagiira obutafaari bwomubiri kukora otundi twingi oturi nkatwe reero tukanya. Ebiragiro byatwe nibiba bihandikirwe omu rurimi oru obutafaari bw'omubiri (body cells) burikwetegyereza- nkebiragiro ebyebembera omubiri omukwebumba n'okushushana nkoku guri. Ekyo mikimanyisa ngu obutafaari bw'omubiri gwaawe nibubaasa kushoma n'okushoboorokyerwa ebyo biragiro kandi gukore otukooko otundi twingi, oturagurwaze. Oruhu rwakakooko ako rukozirwe ekishaju eki [...]

About The CoVID-19 Pandemic and SARS-CoV-2 Virus

Author:- Dr. Nerina Harborne, PhD Biophysics, Biochemistry Lecturer, Mbarara University of Science and Technology   1. What is the SARS-CoV-2 virus, which is causing the current CoViD-19 pandemic? SARS-CoV-2 is a virus. A virus is a non-living collection of molecules that are packed up together, just like the sort of package we may send to each other. The CONTENTS of the package are the instructions to make more viruses. These instructions are written in the language of RNA. This is the same language used [...]